Aktuality

SCEAV

slovo biskupa k volbám a voličům

slovo biskupa k volbám a voličům

pondělí, 16 říjen 2017

Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí přátelé,
ve dnech 20. - 21.10. 2017 se budou konat v naší zemi volby do Parlamentu ČR. Jako křesťané bychom neměli být lhostejní k dění v naší společnosti. Od sametové revoluce uplyne letos 28 let. Nezapomínejme na dobu náboženské nesvobody, diktatury a moci jedné strany v naší zemi.

Jménem vedení Slezské církve evangelické a. v. se na Vás obracíme s následujícími konkrétními výzvami, které vnímáme jako důležité:

1/ Prosíme Vás, modlete za nadcházející volby do parlamentu ČR. Prosme za ty, kteří budou zvoleni, aby vládli naší zemi moudře a v bázni před Pánem Bohem. Vždyť sám apoštol Pavel žádá v 2. Tim 2, 1-2: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Věříme, že tato konkrétní výzva je navýsost aktuální pro nás křesťany i v naší době.

2/ Prosíme Vás, získejte co možná nejvíce informací o volebních programech politických stran a hnutí, které usilují získat hlasy nás voličů. Nenechme se zmanipulovat a omámit povrchními, líbivými, často nereálnými populistickými hesly a předvolebními slogany. Buďme rozvážní a nezapomínejme na nedávnou minulost, kdy vládnoucí strana byla nositelem protikřesťanských idejí, jejíž neblahé ovoce a důsledky neseme i v současnosti.

3/ Prosíme Vás, jděte k volbám. Využijme toto naše občanské právo, které má každý, který dosáhl věku 18 let. Vždyť tak se smíme aspoň tím nejmenším dílem spolupodílet na správě věcí veřejných. Važme si tohoto práva a využijme ho, abychom nemuseli ještě více litovat, naříkat a bědovat nad stavem, v němž se již nyní nachází naše země a naše společnost. Lhostejnost a neúčast na volbách je sice také volbou, ale jednou z těch nejhorších.

Nemáme v nejmenším úmyslu Vám vnucovat jakou stranu, nebo hnutí volit. To necháváme na Vaší zralé rozvaze. Těmito prosbami a výzvami Vás chceme pouze požádat, abyste k těmto volbám přistupovali s modlitbou a volili dle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Kéž je nám Bůh milostivý a dá nám svoji moudrost, jak správně volit.                         

Církevní rada SCEAV

Tomáš Tyrlík, biskup

01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Pane, smiluj se

„Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"“ Marek 10:47 V začátcích...

Číst celé zamyšlení

2018 - rok Mládeže

Toužíme vidět církev, která je uchvácena Kristem
a předává živou víru z generace na generaci.
Proto jsme rok 2018 nazvali rokem mládeže

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

17
24.06.2018
15:00
16:30

24
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
Nenalezeny žádné události
 alt=