Církevní rada

SCEAV

Církevní rada

 • Další informace

  Aktuální složení Církevní rady (k 6/2017)

  • Biskup: Tomáš Tyrlík
  • Kurátor církve: Jan Kocyan
  • Náměstek biskupa: Martin Piętak
  • Zástupce kurátora církve: Marta Czyžová
  • Církevní rada: Roman Raszka
  • Církevní rada: Michal Klus
  • Církevní rada: Jaroslav Tomiczek
  • Církevní rada: Jiří Ziętek
  • Církevní rada: Vladislav Blahut
 • Ke stažení

Členy Církevní rady jsou:

 • biskup
 • náměstek biskupa
 • dva členové volení z instalovaných duchovních církve
 • církevní kurátor
 • místokurátor
 • tři členové volení z neordinovaných členů církve

Sídlem církevní rady je Český Těšín, místem sídla - ústřední kancelář církve.

Církevní radě přísluší zejména:

 • vést církev k naplňování poslání, které jí dal Ježíš Kristus, dbát na to, aby učení církve bylo v souladu s učením Bible a symbolických knih a všestranně rozvíjet život víry ve všech oblastech
 • pečovat o další vzdělávání osob ve služebním poměru k církvi
 • potvrzovat kandidáty k volbě sborových pastorů a seniorů
 • potvrzovat platnost volby sborových pastorů, seniorů a seniorátních kurátorů
 • ustanovovat administrátory, vikáře, diakony a ostatní pracovníky v církvi na funkční místa dle platné systemizace
 • jmenovat na období čtyř let zástupce církevní rady v představenstvu Slezské diakonie
 • vyslovovat souhlas s volbou představenstva Slezské diakonie
 • dohlížet na činnost seniorů
 • dohlížet na finančně-hospodářskou správu ve všech sborech církve
 • ověřovat a schvalovat zprávy o hospodaření sborů a seniorátů
 • rozhodovat o zřízení nových misijních stanic a sborů, jejich sloučení, dělení, příp. zrušení, vyjadřovat se k návrhu seniorátní rady na zřízení misijních stanic
 • provádět nálezy disciplinární komise, udělovat napomenutí a postihy nižším církevním orgánům a osobám, přijímat nebo zamítat návrhy seniorátních rad
 • zastupovat církev ve vztazích s jinými církvemi a svazy církví, sjednávat s nimi smlouvy a předkládat tyto smlouvy ke schválení synodu, je-li toto schválení podmínkou jejich platnosti
 • řídit kancelář ústředí církve, jmenovat její zaměstnance, schvalovat systemizaci funkčních míst pracovníků církve a stanovit výši jejich mezd, dále dbát na to, aby ve velkých sborech na každé dva tisíce členů církve připadal alespoň jeden pastor nebo diakon
 • publikovat předpisy SCEAV, dbát na zpracování současných událostí za účelem jejich zahrnutí do historie církve
 • spolu se podílet s předsednictvem synodu na přípravě a svolání synodu, předkládat mu zprávy o stavu církve a všechny návrhy nižších orgánů
 • realizovat usnesení synodu a dbát na jeho uvádění v život
 • dohlížet na dodržování Zřízení, Řádu správy církve a dalších církevních předpisů, a podávat jejich výklad
 • jednat se školami a příslušnými orgány státní správy o záležitostech vyučování náboženství, týkají-li se celé církve
 • zřizovat církevní školy
 • jmenovat osoby ve služebním poměru k církvi do představenstev ÚO Slezské diakonie
 • jmenovat a odvolávat ředitele Slezské diakonie
Více z této kategorie:Synod SCEAV , Biskup
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Ty dobré silné ruce

„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=