Naše vyznavačské spisy

Světem víry

Lutherův "Malý katechismus"

Desatero přikázání,

jak je otec rodinymá co nejjednodušším způsobem předkládatsvé domácnosti.

 

První.

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Co to znamená?

Máme se Boha nade všechno bát, milovat ho a důvěřovat mu.

 

Druhé.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom skrze jeho jméno nezlořečili, nepřísahali, nečarovali, nelhali a neoklamávali, ale jeho jméno vzývali, modlili se, chválili a děkovali.

 

 

Třetí.

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom neopovrhovali kázáním a Božím slovem, ale měli je za svaté, rádi je poslouchali a učili se mu.

 

 

Čtvrté.

Cti svého otce i svou matku.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svými rodiči a pány nepohrdali a nehněvali je, ale měli je v úctě, sloužili jim, byli jich poslušní, milovali je a vážili si jich.

 

 

Páté.

Nezabiješ.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svému bližnímu nepůsobili žádnou tělesnou škodu ani utrpení, ale pomáhali mu a přispívali ve všech životních potřebách.

 

Šesté.

Nezcizoložíš.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom žili ve slovech i skutcích cudně a mravně a jeden každý miloval a ctil svůj manželský protějšek.

 

 

Sedmé.

Nepokradeš.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom svému bližnímu nebrali peníze nebo majetek, ani si je nepřisvojovali falešným kupováním či prodáváním, ale pomáhali mu jeho majetek a živobytí rozmnožovat a chránit.

 

 

Osmé.

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom bližního neobelhávali, nezrazovali, nepomlouvali ani neničili jeho pověst, ale omlouvali jej, mluvili o něm dobře a všechno obraceli na lepší stranu.

 

 

Deváté.

Nebudeš dychtit po domě svého bližního.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom lstí neusilovali o dědictví či dům svého bližního, ani si pod zdáním práva nepřivlastňovali nic, co je jeho, ale byli mu nápomocní a prospěšní, aby si to všechno podržel a zachoval.

 

Desáté.

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho služebníku ani po jeho děvečce ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Co to znamená?

Máme se Boha bát a milovat ho, abychom nebyli žádostiví ženy, služebnictva či |dobytka svého bližního, ale povzbuzovali je, aby při něm zůstaly a konaly, čím jsou mu povinovány.

 

 

Co říká Bůh o všech těchto přikázáních?

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

 

Co to znamená?

Bůh hrozí trestem všem, kdo tato přikázání přestupují, proto se máme bát jeho hněvu a nedělat nic, co je proti jeho přikázáním. Slibuje však svou milost a vše dobré každému, kdo jeho přikázání zachovává; proto jej máme milovat, doufat v něj a radostně jednat podle jeho přikázání.

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.
Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3.

(c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

 


01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Spokojenost v Kristu

"Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství." 1. Timoteovi 6:6 Někteří z nás se bojí...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

13.04.2018
14.04.2018

9:00
16:00

13
11.05.2018
16:00
21:00

11
14.07.2018
21.07.2018

17:00
11:00

14
09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
Nenalezeny žádné události
 alt=