Na každý den

Světem víry

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

one_way

„...jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristuvšichni dojdou života.“

1. Korintským 15:22

Mnoho lidí tvrdí, že největším nepřítelem člověka je smrt. Nenávidíme tuto děsivou myšlenku, že se narodíme jen proto, abychom se po naší smrti roz­ložili v zemi. Copak neexistuje nějaká možnost, abychom mohli žít znovu?

modlidba_lide

„Tak také Duch přichází na pomoc naši slabosti. Vždyť ani nevíte, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“

Římanům 8:26

My, křesťané, se někdy stydíme za to, že se neumíme modlit. Podobně to vyznal i apoštol Pavel: „Nevíme, jak bychom se měli modlit." Život se stává stále komplikovanějším. Špatnosti, o kterých se nám před lety ani nezdálo, se dnes stávají úplnou samozřejmosti. Problémy, zdánlivé jednoduše řešitelné, jsou neúnosné, když zasáhnou náš život. V naší zmatenosti se obracíme na Boha, ale najed­nou zjišťujeme, že se neumíme modlit.

ochrnuty

„A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.""

Matouš 9:2

Zmíněná Ježíšova slova našla svého příjemce u ochrnutého muže, který toužil po uzdravení. Možná že muž věděl o své hříšnosti. Ať už to bylo cokoli, je jisté, že uzdravení těla samo o sobě nestačí. Skutečný problém je v duchu.

modlitba2

„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“

Žalm 27:14

Žijeme v „šíleném" světě. Pokud příprava jídla v mikrovlně troubě trvá déle, než jsme předpokládali, začínáme propadat panice. Jsme nervózní, když někdo nezvedne vyzvánějící telefon. Vypínáme televizní přijímač, protože program za nic nestojí. Jsme generací, která neumí čekat.

rozhodci

„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě...“

1. Timoteovi 1:15

Z Bible víme, že Ježíšova oběť vede ke spáse každého hříšníka. Syn Boží jednal nejen s „dobrými" lidmi, ale i se zloději, podvodnými politiky, prostitutkami, lidmi žijícími na okraji společnosti.

smrt

„Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest." A nakloniv hlavu skonal.“

Jan 19:30

Lidský život je doprovázen mnoha nezvanými hosty. Jedním z nejobávanějších hostů je smrt. Nečeká, až lidé skončí svou rozdělanou práci, ale uchvacuje je uprostřed jejich života: za stoly kanceláří, v obchodech, ve vozech, na polích. Matky umírají ve chvíli narození svého dítěte.

modlici_ruce„Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci.“

Izajáš 49:2

Slavný malíř Albrecht Dúrer je tvůrcem obrazu Modlící se ruce, zobrazující ruce jeho bratra. Umělec se rozhodl, že je zvěčni, protože z bratrovy celoživotní tvrdé práce mu bylo umožněno studovat umění, a tak se stát slavným.

bible_ruka

„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbož­nosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.“

Římanům 1:18

Když si děti hráli, nadělali přitom hodně hluku. To se nelíbilo jejich otci, a proto je několikrát napomenul. Chtěl, aby skotačili v tichosti a aby nerušili svou ma­minku upoutanou na lůžko. Jeho snaha však byla bezvý­sledná. Náhle zaznělo otcovo varování důrazněji. Nejstarší sourozenec zavelel: „Buďme zticha, otec to myslí vážně!“

otazky

„Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky.“

Lukáš 2:46

Dobří učitelé používají různé vyučovací metody, aby učinili výuku přitažlivou. Snaží se o to nejrůznější­mi způsoby: vypravují příběhy, aktualizují události, názorně předvádějí určité situace, apod.

otec1

„I vstál a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítosti běžel k němu, objal ho a políbil.“

Lukáš 15:20

Mnozí lidé tvrdí, že se tento příběh měl spíše nazý­vat příběhem odpouštějícího otce než marnotrat­ného syna. Ústřední postavou příběhu je milující otec. A jako každý otec byl smutný, když viděl svého syna, jak si ničí svůj život ve zbytečné vzpouře.

angel„Kterému z andělů kdy řekl: „Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu! Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?“

Židům 1:13-14

V příběhu o andělech se odehrává jedno velké drama. Různé náznaky v Písmu nám odhalují pravdu o je­jich neobyčejném povolání, o důležitosti jejich prá­ce a radostném duchu, se kterým slouží.

pyramida

„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte."

2. Mojžíšova 14:13

Děti Izraele byli uvězněni mezi Rudým mořem a armá­dou faraóna. Co činit v takové situaci? Mojžíš jim do­poručil, aby stáli pevné ve víře, že pak uzři Boží zásah. Bůh otevřel Rudé moře, zničil faraónovu armádu, a tak vyvedl Svůj lid do bezpečí.
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Uvítání v domě

"Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.08.2018
12.08.2018

18:00
13:00

9
10.11.2018
8:00
15:00

10
Nenalezeny žádné události
 alt=