Na každý den

Světem víry

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

radost_dite

„Stvoř mi. Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.“

Žalm 51:12

Radost je dar od Boha. Jestliže tento dar nepřijmeme, nijak nám neprospěje. A o radosti to platí dvojnásob.

laska_Kristus

„Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Lukáš 10:20

Ježíš vyslal k lidem svých 70 učedníků, aby hlásali království Boží. Představme si, jakou měli radost, když mohli sloužit svému milovanému Pánu. My dokážeme ocenit jejich snahu, když sami podstoupíme po­dobný úkol. Ježíš řekl, že je posílá jako „ovce mezi vlky". On jim dal instrukce, jak se zachovat, když je lidé odmít­nou. Jeho slova: „Ten, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou", jistě vzbuzovala pokoj, ale i nepříjemnosti. A oni šli.

dite_vira

„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“

Židům 11:6

Co si máme představit pod pojmem „víra"? Nejde o věc, kterou bychom mohli zkoumat v laboratoři, ani o magický předmět chránící nás před nebezpe­čím. Rovněž nejde o stav mysli či učení se zpaměti.

laska_ruce

„Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal našim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského."

5. Mojžíšova 7:8

 Mojžíš, vůdce lidu, se snažil vysvětlit národu, proč Bůh tolik miluje Svůj lid a proč se právě on stal národem vyvoleným.

vyraz

"Ježíšovi vstoupily do očí slzy.“

Jan 11:35

Mariina panenka se rozbila. „Zastavila jsem se, abych jí pomohla“, řekla malá holčička své mamince. Maminka se otázala: „A jak jsi jí pomohla?“ „Plakala jsem s ní“, vysvětlovala dcera.

zastaveni

"Pamatuj na slovo dané svému služebníku.“

Žalm 119:49

Obvykle přemýšlíme o včerejšku jako o dni, bezprostředně předcházející tomu, ve kterém nyní žijeme. Co se týče času, včerejší den vždy přesahuje minulost, ať už před 24 hodinami nebo 24 lety.

zrcadlo

„Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“

1. Korintským 13:12

Je-li Bůh vševědoucí, proč dopustil, aby do světa vstoupil hřích? I když si lidé kladou tuto otázku velmi často, odpověď na ni neznáme. Nezačneme však pochybovat o naší víře? Neměli bychom se zamyslet nad tím, proč neumíme na tyto a podobné otázky nalézt uspokojující odpověď?

bozi_jmeno

„V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.“

Žalm 76:2

Položili jste si už někdy otázku, jaký význam má jméno?

Rodiče ve starém Izraeli měli mnohem náročnější úkol než součastní rodiče. Dle tradice mělo jméno vypovídat o jednotlivci. Dát  dítěti jméno znamenalo příležitost vyjádřit náboženské přesvědčení nebo indikovat něco o budoucnosti dítěte  podle představ rodičů.

posel

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.“

Malachiáš 3:1

Události prvních Vánoc byly nečekané. Lidé po staletí očekávali příchod Mesiáše. Když Kristus přišel na svět, byl Jeho příchod neočekávaný a náhlý.

ryby„Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.““

Jan 2:5

Malé děti často kladou otázku „proč?“, mají-li něco vykonat. I následovníci Pána Ježíše pokládali zmíněnou otázku svému Mistrovi nesčetněkrát: na svatbě v káně Galilejské, při nezdařeném rybolovu, při nasycení pěti tisíců lidí. Při uzdravení slepého muže.

ztracen

„Svolá své přátele a sousedy a řekne jim: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.““

Lukáš 15:6

Průměrný turista by se na horách neměl vyhýbat vyznačeným trasám. Někteří si myslí, že najdou svou vlastní trasu, ale mohou sejít z cesty a ztratit se. Většina z nich možná nalezne zpáteční cestu, ale někteří se nikdy nevrátí.

noha_1„O to se snažím a zápasím tak, jak On působí ve mně svou silou.“

Koloským 1:29

Starším lidem se neodvážíme říci, že život křesťana je jako vánek. Oni dobře vědí, co to obnáší. Nemáme právo mladým lidem nalhávat, že křesťanská víra po nikom nic nežádá. Má-li být naše víra zřejmá, musíme to dát najevo.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Proč pracovat?

„…ať raději přiloží ruku k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.“ Efezským 4:28 Když Pán Bůh...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=
 
Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209 Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216 Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209 Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216 Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 209 Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /srv/www/sceav.cz/www/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 216