Členství v církvi

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Členství v církvi

Členství v naší církvi vzniká dvojím způsobem: 1. křtem nebo 2. přijetím.

 

Křest

Křest (ať už dětí nebo dospělých), je zároveň momentem vstupu do církve.  Více o křtu - viz článek Příprava ke křtu.

Přijetí

Pokud již zájemce byl pokřtěn v jiné křesťanské církvi, ale chce se stát členem naší církve, pak již podruhé nekřtíme. Uznáváme všeobecně křesťanský křest ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Držíme se přitom slov apoštola Pavla, který hovoří o "jednom křtu" a "jednom Pánu" (list Efezským 4,5).

Protože členství v církvi je spojeno s osobním vyznáním víry v trojjediného Boha, je důležité, aby zájemce před vstupem prokázal, že ví, co vyznává. Proto je podmínkou přijetí absolvování vstupních rozhovorů a vyučování, kde se zájemce může blíže seznámit s biblickým učením,  se základy křesťanství i s učením naší církve a jeho specifiky. Rozsah tohoto vyučování je individuální a záleží na vstupních znalostech zájemce. Kromě znalosti základů víry by zájemce měl být schopen upřímně odpovědět na tyto souhrnné otázky:

  • Uznáváš Písmo svaté za jediný pramen víry a křesťanského života?
  • Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, je naším Spasitelem a jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, jakž i hlavou své církve?
  • Jsi přesvědčen, že pouze vírou a z milosti Boží dosahujeme spasení?
  • Chceš s pomocí Boží žít podle Božího Slova a pravidelně se účastnit bohoslužeb, svaté Večeře Páně a života víry naší církve?

Své rozhodnutí může veřejně potvrdit během bohoslužeb, kde mu tyto otázky pastor položí před celým sborem.

Při vstupu do naší církve z jiné denominace zájemce musí podepsat prohlášení, v němž mj. prohlašuje, že do naší církve vstupuje dobrovolně, na základě vlastního přesvědčení.

Právní formulace týkající se členství v církvi viz Řád správy církve §9 - Členství v církvi.

Práva a povinnosti člena církve


Církev na základě autority Písma svatého od svých členů požaduje, aby žili v Boží bázni, zachovávali zásady křesťanské etiky, praktickým životem stvrzovali svou víru, vydávali věrohodné svědectví Kristových následovníků a svou obětavostí přispívali k šíření evangelia.

Otázka obětavosti je spojena s pravidelnými příspěvky člena sboru. Hospodářský řád církve, čl. 9 - Příjmy a obětavost, to formuluje následovně: "Pravidelný příspěvek člena sboru je pravidelný roční příspěvek, který církev očekává od každého svého člena s vlastním příjmem v doporučené výši 5% jeho celkových ročních čistých příjmů. Pravidelný příspěvek člena sboru se platí jednou ročně nebo ve splátkách farnímu sboru, do něhož člen patří. Manželé mohou platit společně. Pravidelný příspěvek člena sboru se neočekává od člena sboru bez vlastního příjmu. Neplacení pravidelného příspěvku člena sboru nemůže být důvodem k vyloučení z církve."

Více k učení naší církve:

Více z této kategorie:Příprava ke křtu
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Náhlý příjezd

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy...

Číst celé zamyšlení

Výběh - Výlet - Výšlap s biskupem ke Kříži

Zúčastněte se jedinečného výletu
s biskupem ke Kříži na Javorovém!
1.9.2018 ve 14:00

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=