Příprava sňatku

Pro vás

×

Upozornění

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Příprava sňatku

1Jn4_18Je krásné, když mladí lidé uvažují o sňatku nejen v kruhu svých blízkých, příbuzných a přátel, ale také před Pánem Bohem a před jeho lidmi.

Příprava na svatbu patří k nejkrásnějším obdobím života a zpravidla jí věnujeme hodně času, fantazie a sil. Samotný sňatek ovšem bude trvat možná hodinu, svatební hostina několik hodin, ale manželství je z křesťanského pohledu celoživotní dar i závazek. Proto zde najdete několik rad, jak se na život v něm zodpovědně připravit.

Protože sňatek nemá jen osobní, ale také občanskoprávní rozměr, je třeba zohlednit také řadu formálních požadavků. Kvalitní příprava sňatku tedy zahrnuje celkem tři roviny (kromě individuálního studia doporučené literatury):

Předmanželská příprava

Jde o osobní a duchovní přípravu snoubenců. Žijeme v době, v níž se setkáváme s množstvím různých, nezřídka protikladných představ o manželství. Proto je cílem předmanželských příprav seznámit se s podstatou a cíli manželství jakožto dobrého Božího daru. V těchto rozhovorech s pastorem nebo zkušeným manželským párem jde o to, aby si snoubenci ujasnili a sladili své představy o manželství, a to na základě biblických principů a vzorů.

Doporučuje se, aby setkání byla zahájena nejméně 3 měsíce před svatbou. Zpravidla jde o 4 až 6 setkání (dle individuálních potřeb), během nichž se snoubenci společně s pastorem nebo zkušeným manželským párem zamýšlejí nad tématy jako např.

 • Podstata manželství - důvody vstupu do manželství
 • Rozdíly mezi mužem a ženou - mýty o manželství, potřeby a jejich naplnění
 • Moji a tvoji rodiče – jaké budou vztahy s rodiči po sňatku
 • Biblický pohled na finance a sexuální život
 • Umění komunikace a umění řešit rozladění a konflikty ve vztahu

S těmito tématy jsou snoubenci konfrontováni různými formami – ať už cvičeními, dotazníky či četbou článků (knih) a podobně. Od snoubenců se tedy očekává aktivní přístup.

Právní náležitosti

Sňatek není jen osobní záležitostí, ale má také svůj občanskoprávní rozměr. Proto je důležité dobře se zorientovat ve všech formálních náležitostech, které jsou podmínkou sňatku.

Právní náležitosti před svatbou

Jakmile budete mít jasno v tom, kde chcete mít sňatek, navštivte matriku příslušného úřadu, pod níž dané místo spadá.

Na matrice budete potřebovat:

 • občanské průkazy
 • rodné listy

Na matrice zároveň nahlásíte

 • že budete mít církevní sňatek ve Slezské církvi evangelické a. v. a uveďte, ve kterém sboru;
 • kde se obřad bude konat (přesnou adresu)

Na matrice dostanete následující formuláře/dokumenty:

 • Dotazník k uzavření manželství (ten vyplníte a matrika jej potvrdí)
 • Osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • V některých případech i další dokumenty
 • NEPŘEHLÉDNĚTE!: Tyto dokumenty, potvrzené na matrice razítkem a úředním podpisem, mají platnost POUZE TŘI MĚSÍCE.

Před obřadem je také nutno zvolit dva svědky a zjistit jejich osobní údaje (jméno a příjmení, datum a místo narození)

Právní náležitosti během svatby

Před začátkem obřadu je důležité se ujistit, zda oba snoubenci a oba svědci mají s sebou platné občanské průkazy.

Vzhledem k těmto úředním požadavkům je dobré, aby snoubenci po dobu obřadu svěřili své doklady někomu důvěryhodnému ze svého okolí (např. svědkovi). To proto, aby se mohli plně věnovat hostům a soustředit se na krásné prožití této slavnostní chvíle..

Z hlediska práva je manželství uzavřeno na základě dvou hlavních momentů:

 • vzájemného (hlasitého) "ANO" obou snoubenců a
 • podpisu "Protokolu o uzavření manželství"

Během podepisování "Protokolu":

 • jako první se zpravidla podepisuje ženich, pak nevěsta;

pokud nevěsta přejímá příjmení ženicha (nebo - méně častěji - ženich příjmení nevěsty) podepisuje se do příslušných kolonek jak svým rodným, tak i svým novým příjmením;

 • následují podpisy svědků;
 • nakonec se podepisuje oddávající.

Po podepsání "Protokolu" (případně po obřadu):

 • oddávající odstřihne předepsané rožky občanských průkazů obou (nyní už) novomanželů;
 • současně vydá "Potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu" (informace o změně vašeho stavu případně příjmení).

Občanský průkaz s odstřiženým rožkem nadále platí pouze s tímto "Potvrzením".

Právní náležitosti po svatbě

Nejpozději do 15 dnů od svatby novomanželé znovu navštíví matriku v místě konání svatby a předají:

 • Protokol o uzavření manželství
 • Dotazník k uzavření manželství
 • Osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • fotografie pro nové občanské průkazy
 • případně další dokumenty, které matrika vystavila nebo které si vyžádá

V případě, že hned po sňatku hodlají novomanželé odjet na delší svatební cestu, musí se s matrikou předem dohodnout, že tyto doklady odevzdá někdo místo nich.

Na základě dodaných podkladů matrika vystaví (zpravidla do 2 týdnů):

 • nové občanské průkazy,
 • oddací list.

Program svatebního obřadu

Jelikož se sňatek koná ve společenství Božího lidu, program svatebního obřadu se nevyčerpává jen zákonem stanovenými prvky. V církevním obřadu nesmí chybět základní prvky našeho vztahu k Bohu: modlitba, zvěstování Slova Božího a požehnání manželství. Kromě základního rámce svatební bohoslužby je zde dostatek prostoru pro realizaci individuálních přání a představ.

Možné individuální úpravy programu

 • Hudební či jiná vystoupení: kromě tradičních varhan mohou obřad zpestřit i jiná, vhodně zvolená hudební tělesa (méně často i reprodukovaná hudba).
 • Vlastní znění manželského slibu. Místo slibu přečteného oddávajícím, na který snoubenci odpoví prostým "Ano", si mohou snoubenci slib navzájem vyslovit sami. Jeho znění bude oddávající pouze předčítat a snoubenci budou po něm opakovat. Text slibu mohou snoubenci sepsat sami nebo jej odněkud převzít. Jeho znění je ale třeba předem konzultovat s oddávajícím. V každém případě by se v něm mělo odrážet křesťanské pojetí manželství a věrnosti.
 • Modlitba novomanželů: je krásné, jsou-li novomanželé ochotni začít společný život vlastní hlasitou modlitbou za sebe navzájem a za společný život.
 • Poděkování rodičům: pokud podobné poděkování nezaznělo již dříve během svatebního dne, je zde příležitost tak učinit.
 • Večeře Páně: Svátostný rozměr manželství je možné podtrhnout i tím, že novomanželé (buď jen sami nebo spolu s rodinou a hosty) poprvé společně přistoupí ke zpovědi a Večeři Páně.

Ostatní organizační záležitosti

Při přípravě svatebního obřadu je třeba pamatovat i na následující záležitosti a podle potřeby je konzultovat s oddávajícím resp. konkrétním farním úřadem:

 • výzdoba kostela (případně jiného prostoru konání svatebního obřadu) - podrobnosti nutno dohodnout s oddávajícím resp. příslušnými zodpovědnými osobami;
 • zajištění varhaníka případně jiného doprovodu, vystoupení, recitací apod.
 • zajištění ozvučovací či projekční techniky apod.;
 • zajištění programu obřadu pro účinkující;
 • zvážení realistického časového harmonogramu obřadu;
 • organizace příchodu a odchodu do a z kostela;
 • zajištění pomocníků pro přebírání květin a dárků během blahopřání;
 • finanční záležitosti - o případných poplatcích se informujte na příslušném farním úřadě;
 • úklid kostela po skončení obřadu;
 • další věci dle přání snoubenců...

Doporučená literatura

První hlubší sondu do vzájemného vztahu vám pomůže realizovat Partnerský test.

V průběhu přípravy vřele doporučujeme vlastní studium kvalitní křesťanské literatury na téma manželství. Například:

 • CHAPMAN, Gary. Pět jazyků lásky
 • McDOWELL, Josh. Lásku dát, lásku brát
 • McDOWELL, Josh. Tajemství lásky
 • WHEAT, Ed a Gaye. Tajemství milování
 • DOBSON, James. Žena si přeje, aby jí muž rozuměl

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon... (1. Korintským 13,1)

Více z této kategorie:Konfirmace , Příprava pohřbu
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Lem jeho pláště

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=