Na každý den

Světem víry

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 62

Na každý den

litost

„Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: „Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"“
Marek 10:47

V začátcích církve se stala Bartimeova modlitba denní modlitbou všech věřících. Prosíme-li o milost, prosíme jak za odpuštění a vysvobození, tak o uzdravení. Žádáme Boha o Jeho pokoj, který převyšuje veškeré chápání a prostupuje celou naší bytostí.

kniha3

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Jan 3:16

Do této jediné Ježíšovy věty by se dalo shrnout celé evangelium. Dozvíme se z ní o Bohu vše, co potře­bujeme. Tato zpráva nás přibližuje k Bohu a naopak Bůh je blízko nám. Nestačí jen vědět, že Bůh je láska, je potřebné vědět, že Bůh k nám v lásce přichází. To je obsahem dobré zprávy.

nohy1

„Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.“

Jan 9:4

Již prorok Izajáš hovořil o nohách, které přinesou člověku radostné poselství. Za starých časů lidé cestovali pěšky - neměli letadla, ani automobily. Je až neuvěřitelné, kolik tisíců mil urazil pěšky apoštol Pavel či samotný Ježíš.

kriz3

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen."

Matouš 16:21

Položme si otázku, kde začala cesta ke spasení? Stalo se tak ve Filipově Césareji, kde Ježíš oznámil učed­níkům svůj záměr navštívit Jeruzalém? Nebo tomu bylo v zahradě Getsemane, když byl zajat? Nebo snad když se narodil v Betlémě?

zena_dep

„A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Říkala si totiž: „Dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!““

 

Matouš 9:20-21

I v životě křesťana jsou chvíle, v nichž se nedokáže zbavit svých problémů: nemocný člověk ležící na posteli mnoho let; manželství, jež skončilo v nevyřčené bolesti a žalu; dítě, které se vydalo jinou cestou, než jsme doufali.

nikdy_opusten

„Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí, a pak do slávy mě přijmeš.“

Žalm 73:23-24

Jedné starší opuštěné ženě ze Skotska položili tuto otázku: „Co děláte, když jste pořád tak sama?" Ona odpověděla: „Otevřu si zpěvník a zazpívám si několik písní na chválu Boží. Pak si vezmu Bibli a nechám pro­mlouvat samotného Boha. Když jsem čtením a zpíváním unavená, tiše sedím a nechávám v sobě působit Boží lásku."

dar

„Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.“

Jan 16:24

My, rodičové, dobře známe prosby našich dětí o nej­různější dárky. Je pozoruhodné, že ocitne-li se dí­tě v nemocnici, touží mít při sobě svého rodiče, ni­koliv neživou věc.

srdce1

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - bude překonáno.“

1. Korintským 13:8

V listě Korintským se dočítáme o zvláštnostech lásky, o tom, že je trpělivá, mírná, nezávidí, nevychloubá se, nepočítá křivdy, neraduje se ze špatnosti, miluje pravdu. Kdybychom se měli zamyslet nad svým postojem k lásce, jistě by se v mnohém neshodoval s oním biblickým.

ruka_1

„Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř.““

Jan 20:27

Jedna z nejkrásnějších maleb světa je bezpochyby Michelangelovo Vzkříšení nacházející se v Římě na stropě Sixtinské kaple. Možná že si vybavíme tu část obrazu, na němž se Boží prst dotýká prstu Adamova. Tímto způsobem ukázal Michelangelo na Boží sílu a Jeho důleži­tost při procesu stvoření.

ruce1

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.“

Žalm 55:23

Toto pozvání a zaslíbení nalézáme v mnoha jiných verších Bible. Jedno z nejkrásnějších Božích ujiště­ní vyslovených Pánem Ježíšem jsou následující: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení, a já vám dám odpočinutí.“ On dále slíbil: „Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.''

strach

„Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.““

Jan 20:19

Cesta od otevřeného hrobu je cesta, která není prová­zena strachem. Ovšem učedníci měli takový strach, že se při setkáních zamykali. Čeho se tolik obávali?

domov

„Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení.“

Žalm 90:1

Už jste někdy viděli velikou skálu, vrhající svůj stín na řeku, protékající v její blízkosti? Řeka je neustá­le v pohybu, avšak skála se ani nepohne, pevně stojí na svém místě. Stejně tak je tomu i s Bohem.

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Boží jméno

„V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.“ Žalm 76:2 Položili jste si už někdy otázku, jaký význam má jméno? Rodiče...

Číst celé zamyšlení

SCEAV na facebooku

Chcete-li být v kontaktu z nejaktuálnějším děním v naší církvi,
sledujte nás na Facebooku.

Kalendář akcí

09.02.2019
7:30
16:00

9
05.04.2019
06.04.2019

17:00
16:00

5
Nenalezeny žádné události
 alt=