Církevní rada

SCEAV

Církevní rada

 • Další informace

  Aktuální složení Církevní rady (k 6/2017)

  • Biskup: Tomáš Tyrlík
  • Kurátor církve: Vladislav Blahut
  • Náměstek biskupa: Martin Piętak
  • Zástupce kurátora církve: Arnold Macura
  • Církevní rada: Roman Raszka
  • Církevní rada: Michal Klus
  • Církevní rada: Alena Kukuczová
  • Církevní rada: Jiří Ziętek
  • Církevní rada: Daniel Szmek
 • Ke stažení

Členy Církevní rady jsou:

 • biskup
 • náměstek biskupa
 • dva členové volení z instalovaných duchovních církve
 • církevní kurátor
 • místokurátor
 • tři členové volení z neordinovaných členů církve

Sídlem církevní rady je Český Těšín, místem sídla - ústřední kancelář církve.

Církevní radě přísluší zejména:

 • vést církev k naplňování poslání, které jí dal Ježíš Kristus, dbát na to, aby učení církve bylo v souladu s učením Bible a symbolických knih a všestranně rozvíjet život víry ve všech oblastech
 • pečovat o další vzdělávání osob ve služebním poměru k církvi
 • potvrzovat kandidáty k volbě sborových pastorů a seniorů
 • potvrzovat platnost volby sborových pastorů, seniorů a seniorátních kurátorů
 • ustanovovat administrátory, vikáře, diakony a ostatní pracovníky v církvi na funkční místa dle platné systemizace
 • jmenovat na období čtyř let zástupce církevní rady v představenstvu Slezské diakonie
 • vyslovovat souhlas s volbou představenstva Slezské diakonie
 • dohlížet na činnost seniorů
 • dohlížet na finančně-hospodářskou správu ve všech sborech církve
 • ověřovat a schvalovat zprávy o hospodaření sborů a seniorátů
 • rozhodovat o zřízení nových misijních stanic a sborů, jejich sloučení, dělení, příp. zrušení, vyjadřovat se k návrhu seniorátní rady na zřízení misijních stanic
 • provádět nálezy disciplinární komise, udělovat napomenutí a postihy nižším církevním orgánům a osobám, přijímat nebo zamítat návrhy seniorátních rad
 • zastupovat církev ve vztazích s jinými církvemi a svazy církví, sjednávat s nimi smlouvy a předkládat tyto smlouvy ke schválení synodu, je-li toto schválení podmínkou jejich platnosti
 • řídit kancelář ústředí církve, jmenovat její zaměstnance, schvalovat systemizaci funkčních míst pracovníků církve a stanovit výši jejich mezd, dále dbát na to, aby ve velkých sborech na každé dva tisíce členů církve připadal alespoň jeden pastor nebo diakon
 • publikovat předpisy SCEAV, dbát na zpracování současných událostí za účelem jejich zahrnutí do historie církve
 • spolu se podílet s předsednictvem synodu na přípravě a svolání synodu, předkládat mu zprávy o stavu církve a všechny návrhy nižších orgánů
 • realizovat usnesení synodu a dbát na jeho uvádění v život
 • dohlížet na dodržování Zřízení, Řádu správy církve a dalších církevních předpisů, a podávat jejich výklad
 • jednat se školami a příslušnými orgány státní správy o záležitostech vyučování náboženství, týkají-li se celé církve
 • zřizovat církevní školy
 • jmenovat osoby ve služebním poměru k církvi do představenstev ÚO Slezské diakonie
 • jmenovat a odvolávat ředitele Slezské diakonie
Více z této kategorie:Synod SCEAV , Biskup
01

Aktuálně za námi


Další fotogalerie

Zamyšlení

Prosti strachu

„Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi...

Číst celé zamyšlení

Vyhlašujeme fotosoutěž Setkání generací!

 

 alt=